แผนการจัดฝึกอบรม ประจำปี พ.ศ.2563

ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (H.R.H. Princess Valaya Building)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เดือน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร
พฤษภาคม 12 - 13 พฤษภาคม 2563 19 - 20 พฤษภาคม 2563 -
มิถุนายน - วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2563
กรกฎาคม 22 - 23 กรกฎาคม 2563 7 - 9 กรกฎาคม 2563 -
สิงหาคม - - 5 - 6 สิงหาคม 2563
กันยายน 8 - 9 กันยายน 2563 22 - 24 กันยายน 2563 -
ตุลาคม - 28 – 29 ตุลาคม 2563
พฤศจิกายน 10 - 11 พฤศจิกายน 2563 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 -
ธันวาคม 22 - 23 ธันวาคม 2563
อัตราค่าอบรม 2,000 บาท 3,300 บาท 2,000 บาท
เวลาอบรม

Pre - test 08.30 - 08.45 น. (15 นาที)

อบรมเวลา 09.00 - 16.30 น.

Post - test 16.30 - 16.45 น. (15 นาที)

Pre-test 08.30 - 08.45 น. (15 นาที)

อบรมเวลา 09.00 - 16.30 น.

Post - test 16.30 - 16.45 น. (15 นาที)

Pre-test 08.30 - 08.45 น. (15 นาที)

อบรมเวลา 09.00-16.30 น.

Post-test 16.30 - 16.45 น. (15 นาที)